Skip to main content

Приватност

У складу са новим законодавством о заштити података о личности (тзв. ГДПР), развили смо нове принципе за обраду личних података Фирме, које вам детаљно представљамо у овом документу.

Тренутно су обезбеђени у складу са новим захтевима Уредбе Европског парламента и Савета ЕУ 2016/679 од 27. априла 2016. о заштити физичких лица у обради личних података и о слободном кретању тих података и Закон бр. 18/2018 Зб. о заштити података о личности.

 • приступамо обради ваших личних података само на законит начин, професионално, осетљиво и поштено
 • Ваши лични подаци се чувају у безбедном информационом систему
 • сва лица која дођу у контакт са вашим личним подацима од стране оператера су прописно обавештена о правном поступању са њима и обавезују се на поверљивост
 • од вас добијамо (захтевамо) само оне податке који су неопходни за успешну обраду поруџбине
 • можете тражити од нас да избришемо историју наше комуникације путем е-поште у било ком тренутку, е-поштом, писмено или лично

1. ОПЕРАТОР ВЕБ САЈТА

Оператер – Пословно име: Станислав Баранка – АУТОСЕРВИС
Улица и број: Адреса: Д. Кужела 244
Поштански број и град: 038 43 Клаштор под Зниевом

ИД: 37758403
ПДВ број: СК1044667481

Тел. контакт: +421 905 781 090
Е-маил: инфо@добресвиетиме.ск

Надзорни органи:
Инспекторат СОИ за регион Жилина, Предместска 71, ПОФ Б-89, 011 79 Жилина 1, тел. не. 041/763 21 30, 041/724 58 68

оператер добија личне податке преко веб странице добресвиетиме.ск

2. СВРХА ОБРАДЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

 • сврха обраде података о личности су предуговорни односи
 • сврха обраде личних података је испуњење уговора
 • сврха обраде личних података је идентификација корисника
 • сврха обраде личних података је провера података унетих у налогу
 • сврха обраде личних података је потврда интересовања за робу, телефоном или путем е-поште
 • сврха обраде личних података су маркетиншки и промотивни интереси оператера
 • сврха обраде личних података је прикупљање података о купцима и понашања посетилаца са циљем профилисања посетиоца веб странице
 • сврха обраде личних података је праћење понашања потрошача купаца

3. СПИСАК ОБРАЂЕНИХ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

 • оператер обрађује ваше контакт податке за потребе предуговорних односа, податке за испоруку
 • контакт подаци су име, презиме, број телефона (у сврху комуникације са купцем), е-маил адреса (у сврху комуникације са купцем)
 • подаци о достави су име и презиме примаоца, звање, адреса за доставу, број телефона,
 • податак за слање билтена је е-маил адреса
 • подаци који се обрађују у сврху профилисања дотичне особе су име, презиме, е-маил, понашање при куповини, адреса (град)

4. ДОБРОВОЉНО ДОБАВАЊЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

 • Оператер добија само оне личне податке купаца који су неопходни за испуњавање обавеза које купац од њега очекује са интересовањем за услугу или робу.
 • Оператер прибавља личне податке од купаца у обиму потребном за испуњење обавеза које произилазе из уговора закљученог између оператера и корисника.
 • Оператер добија личне податке од купаца у сврху поновног контакта са њима, могућих маркетиншких и промотивних активности.
 • Достављање личних података од стране погођене особе је услов продавца, који је неопходан за закључење уговора. Погођено лице није у обавези да продавцу достави тражене личне податке, али је последица недостављања таквих личних података да продавац и купац неће закључити уговор.

5. ОБРАДА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Продавац не објављује, не ставља на располагање, не даје личне податке купаца било ком другом субјекту, изузев организација у сарадњи са којима обезбеђује испуњење уговора, база података о личности купаца је заштићена од оштећења, уништења, губитка и злоупотребе.

Слањем налога, или у тренутку регистрације купца у е-продавници, продавац обрађује личне податке које му је дао купац у складу са Законом о ДОО. Информације дате путем обрасца за наруџбу, или регистрација, образац, служе за потребу обезбеђења извршења по купопродајном уговору. У циљу правилног и благовременог испоруке извршења по уговору, продавац сарађује са транспортном компанијом као примаоцем личних података које је продавац добио од купца.

Такав прималац личних података је компанија

Станислав Баранка – АУТОСЕРВИС, Д. Кужела 244, 038 43 Клаштор под Зниевом, ИД: 37758403, ПДВ ИД: СК1044667481, Тел. контакт: +421 905 781 090, Е-маил: инфо@добресвиетиме.ск,

Продавац сарађује са својим представницима продаје, који су такође примаоци личних података купаца. Представници продаје обављају делатност продаје производа и услуга продавца за продавца по посебном уговору. На захтев регистрованог купца, продавац ће избрисати његове личне податке из базе регистрованих корисника.

Лични подаци које даје купац прикупљају се, обрађују и чувају у циљу остваривања пословног односа између продавца и купца, који је израз слободне воље обе уговорне стране. Оператер не објављује, преноси или на други начин даје личне податке о купцима трећим лицима. Продавац обрађује личне податке које је дао купац у сврхе:

 • евиденцију наруџби купца,
 • закључени купопродајни уговори,
 • издавање фактура и других пореских докумената,
 • маркетиншке активности продавца (слање пословних обавештења о промоцијама, новостима, попустима е-поштом), ако је купац на то изразио посебан пристанак,
 • примена попуста за купце,
 • транспорт наручене робе до купца до назначеног места испоруке,
 • решавање евентуалних рекламација купаца.

6. УСЛОВИ ОБРАДЕ

Оператер је донео одговарајуће техничке, организационе и кадровске мере које одговарају начину обраде личних података, водећи посебно рачуна о применљивим техничким средствима, поверљивости и значају обрађених личних података, као и обим могућих ризика који могу нарушавања безбедности или функционалности њених информационих система.

Оператер се обавезује да ће руковати и располагати личним подацима погођене особе у складу са важећим законским прописима Републике Словачке и прописима ЕУ.

Слањем наруџбе или регистрацијом у обиму: име, презиме, адреса становања, е-маил адреса, број телефона и датум рођења, купац изјављује да су његови лични подаци тачни и истинити и даје сагласност у складу са Личним Закон о подацима прикупљања, чувања и обраде личних података од стране провајдера и њиховог коришћења у сврхе регистрације и фактурисања и других радњи у вези са нарученим производом или услугом, укључујући каснију комуникацију са корисником (жалба, одустајање од уговора, итд.) , као и за потребе сопственог маркетинга провајдера, за потребе пружања услуга, слања информација о производима, укључујући и електронским путем. купац сноси пуну одговорност за штету узроковану нетачним или неажурним личним подацима датим. купац даје продавцу ову сагласност на период од 10 година, од дана регистрације или завршетка поруџбине. купац има право да опозове ову сагласност у било ком тренутку.

Купац је сагласан да оператер, као давалац личних података, има право да пружи личне податке трећим лицима која сарађују – посредницима (нарочито представницима продаје који обављају делатност продаје производа и услуга на основу уговора о посредовању у продаји), све док је потребно обезбедити производе које је купац наручио од продавца. сагласност се даје до момента обавезне регистрације књиговодствених података о купцу.

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВИМА ДОТИЧЕНОГ ЛИЦА

Приликом обраде личних података, продавац користи/не користи аутоматизовано индивидуално одлучивање, укључујући профилисање према § 28 ст. 2 ЗООУ. Продавац обрађује личне податке купаца онолико времена колико је потребно да испуни сврху уговора. Након испуњења уговора, продавац више не обрађује личне податке купаца у циљу испуњења уговора, већ их даље чува за потребе фактурисања плаћања, евиденције и наплате и обраде потраживања за пружену услугу, тј. ради припремања поднесака купца, за остваривање права или за испуњење других обавеза наметнутих општеобавезујућим прописима, најдуже 10 година у складу са посебним прописом (Закон о рачуноводству). има способност да врши правне радње у потпуности, његова права може остварити законски заступник. Уколико купац није жив, његова права која је имао по Закону о ООУ може остварити блиско лице.

Купац, као субјект података, има право да захтева од продавца као оператера приступ личним подацима који се тичу купца (§ 21 ЗООУ), има право да исправи личне податке (§ 22 ЗООУ), право да избрише личне податке. података (§23 ЗООУ), право на ограничење обраде личних података (члан 24 ЗООУ), право на преносивост личних података (члан 26 ЗООУ), као и право на приговор на обраду добијених личних података ( Члан 27 ЗООУ).

Купац, као оштећено лице, може директно да се обрати продавцу као оператеру у писаној форми за сва права у складу са одредбама § 19 до 28 ЗООУ. Ако купац сумња да се његови лични подаци обрађују незаконито, он мора, у складу са § 99 и даље. ЗООУ право да поднесе предлог за покретање поступка заштите личних података Канцеларији за заштиту личних података Републике Словачке, са седиштем у улици Хранична 12, 820 07 Братислава 27.

Поред обраде личних података купаца у циљу испуњења уговора, продавац такве личне податке обрађује и у маркетиншке сврхе, посебно за примање и слање вести о производима продавца (билтен). Такву обраду личних података продавац спроводи искључиво на основу изричитог претходног пристанка купца. Уколико купац након давања сагласности више није заинтересован за слање вести о производима продавца, може да опозове своју сагласност коју је дао продавцу у ту сврху, у било ком тренутку једноставним слањем е-поште на е-маил продавца. -маил адреса инфо@добресвиетиме.ск. Након што добије опозив сагласности за обраду личних података дотичне особе, продавац ће обезбедити њихово тренутно блокирање и ликвидацију. Додаје се да продавац има право да обрађује личне податке дотичног лица и након престанка првобитног правног основа за обраду података о личности, али само у мери која је неопходна за потребе статистике, рачуноводства и истраживања, или да обезбеди трећим лицима или јавности са збирним статистичким подацима о купцима, промету, промету и другим подацима, али у анонимизованом облику тако да на основу њих неће бити могуће на било који начин идентификовати наше купце, уз адекватне гаранције заштите права дотичног лица у складу са § 78 ст. 8 ЗООУ.

8. ОБРАДА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У СВРХЕ ОБРАДЕ КОЛАЧИЋА

За обраду личних података у сврху обраде колачића примењују се опште информације о обради личних података које су горе наведене, као и:

1. Сврхе обраде личних података: на пример: пружање услуга, персонализација реклама, анализа саобраћаја, Гоогле аналитика (Гоогле Иреланд Лимитед., Гордон Хоусе, Барров Стреет, Даблин 4, Ирска). Колачићи су мале количине података које сервери шаљу претраживачу. Он их чува на рачунару корисника. Прегледач затим шаље ове податке назад серверу са сваком следећом посетом сајту.

2. Правни основ за обраду података о личности: члан 6. ст 1 писмо а) ГДПР – субјект података је изразио сагласност за обраду његових личних података за једну или више специфичних сврха

3. Период чувања личних података – Колачићи који се користе на нашим страницама могу се поделити у два основна типа у погледу њихове трајности. Краткорочне тзв „колачићи сесије“, који су само привремени и остају сачувани у вашем претраживачу само док га не затворите, и дугорочни тзв. „трајни колачићи“, који остају сачувани на вашем уређају дуже време или док их ручно не избришете, док трајање датотека колачића на вашем уређају зависи од подешавања самог колачића и подешавања вашег претраживача.

4. Пружање личних података је неопходно за постизање сврхе.

Услови и начин обраде личних података погођених лица Оператер обрађује личне податке погођених лица у својим информационим системима аутоматизованим и неаутоматизованим средствима обраде. Оператер не објављује обрађене личне податке, осим у случајевима када је то потребно посебним законским прописом или одлуком суда или другог државног органа. Оператер неће обрађивати ваше личне податке без вашег изричитог пристанка или другог законског правног основа у друге сврхе, чак ни у већој мери него што је наведено у овим информацијама и регистрационим листовима појединачних информационих система оператера.

Аутоматско индивидуално доношење одлука, укључујући профилисање колачића

Оператер користи аналитички алат за праћење своје веб странице, који припрема ланац података и прати како посетиоци користе веб локацију на Интернету. Када неко прегледа сајт, систем генерише колачиће за бележење информација у вези са посетом (посећене странице, време проведено на нашем сајту, подаци о прегледању, напуштање сајта итд.), али ти подаци не смеју бити повезани са особом корисника. посетилац. Овај алат је алат за побољшање ергономског дизајна веб локације, за креирање веб локације прилагођене кориснику и за побољшање онлајн искуства посетилаца. Већина интернет претраживача прихвата колачиће, али посетиоци имају опцију да их избришу или аутоматски одбију. Пошто је сваки прегледач другачији, посетиоци могу појединачно да подесе своја подешавања у вези са колачићима користећи траку са алаткама претраживача. Ако одлучите да не прихватите колачиће, нећете моћи да користите неке функције на нашој веб страници.

Тип колачића Употреба Ваљаност колачића

Апсолутно неопходно / неопходно

 • за најважније функције неопходне/основне веб странице, омогућавајући правилно функционисање веб странице
 • памти корисничко име, што ће вам омогућити брзу пријаву следећи пут када посетите сајт
 • ови колачићи не прикупљају никакве информације о вама које би се могле користити у маркетиншке сврхе
 • рок важења 1 година

Функционални

 • користе се за побољшање услуге за корисника, прилагођавање корисничког интерфејса
 • Информације о преференцијама се снимају према избору садржаја
 • колачићи могу запамтити артикле које сте ставили у корпу за куповину е-продавнице или грешке на које сте наишли
 • обрисан након напуштања веб странице

Колачићи учинка и колачићи за циљање – аналитички колачићи

 • аналитички алати треће стране (гоогле аналитицс) се користе за побољшање квалитета
 • Колачићи аналитичког садржаја за посетиоце сајта
 • прикупљају се статистички подаци као што су број посета веб-преглед странице и везе на нашој страници до странице и број посета
 • помажу да се разуме како се понашају посетиоци сајта
 • перформансе веб странице се побољшавају уз помоћ колачића
 • ови колачићи не прикупљају никакве информације за утврђивање вашег идентитета
 • они су анонимни
 • аутоматски се брише након 2 године од последње посете веб локацији

Дељење на – помоћу друштвених мрежа

 • коришћење друштвених медија трећих страна који омогућавају дељење садржаја на друштвеним медијима са наших сајтова,
 • користећи дугмад „свиђа ми се“ и „дели“ од последњег
 • колачићи су потребни за лакше коришћење њихових услуга
 • они бележе податке о вашим активностима на Интернету и веб локацијама које користите
 • аутоматски се брише након 2 године од последње посете веб локацији

Квалитетан приказ

 • уграђени колачићи који побољшавају перформансе за брже учитавање
 • компатибилност садржаја и помоћи
 • обрисано након затварања претраживача

Власник странице према датим подешавањима странице

 • може их „прочитати“ само дати веб-сајт (број посетилаца на страници, одакле долазе и које делове странице су посетили)
 • 1 година

Оператер користи програм за оглашавање Гоогле АдВордс, преко којег има могућност да креира онлајн рекламе и обраћа се људима баш када су заинтересовани за производе и услуге које пружа оператер. Функције поновног оглашавања или сличне публике у АдВордс-у нам омогућавају да досегнемо људе који су у прошлости посетили вашу веб локацију. Омогућава приказ реклама у претрази, на ИоуТубе-у и у е-маиловима. Динамичко поновно оглашавање омогућава корисницима да виде огласе за производе или услуге које су прегледали у прошлости. Колачићи, који обезбеђују кодове за поновно оглашавање, могу да буду онемогућени од стране посетилаца веб локације одговарајућим подешавањима претраживача. Оператер се може контактирати и преко Фејсбука. Сврха управљања подацима је дељење садржаја веб странице оператера и презентације оператера. Преко Фацебоок странице гости могу да се информишу о новостима, актуелним специјалним понудама оператера, као и да погледају фотографије са одабраних поруџбина оператера. Кликом на „свиђа ми се“ на Фацебоок страници оператера, субјекти се слажу да оператер објављује своје вести и понуде на њиховом Фацебоок зиду. Оператер такође објављује фотографије/видео записе са разних догађаја на својој Фејсбук страници.

Оператер објављује ове податке физичких лица само ако је претходно прибављена њихова писмена сагласност. За више информација о управљању подацима са Фацебоок странице, погледајте Политику приватности и Водич Фацебоок.цом. За потребе презентације, оператер има и свој профил на друштвеној мрежи Инстаграм, где уз опис приказује фотографије са одабраних поруџбина. Кликом на „прати“ пристајете на приказ фотографија које је објавио оператер.